1. Giới thiệu chung

Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum được thành lập ngày 14 tháng 02 năm 2007. Số cán bộ công chức, viên chức của Phòng hiện là 4 người, gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 2 chuyên viên.

2. Chức năng

- Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Nhà Trường về chiến lược và kế hoạch đào tạo đại học; tổ chức xây dựng khung chương trình đào tạo cho tất cả các chuyên ngành thuộc tất cả các hệ và các phương thức đào tạo; tổ chức và quản lý toàn diện quá trình giảng dạy và học tập bậc đại học, cao đẳng. Cụ thể:

- Tham mưu cho Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo của Trường về chiến lược và kế hoạch đào tạo, bao gồm việc mở các chuyên ngành đào tạo, xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo và hình thức đào tạo (chính quy, không chính quy) của các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu xã hội.

- Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường công tác tuyển sinh (gồm hệ chính quy, không chính quy) và liên hệ các đơn vị liên kết về công tác tuyển sinh hệ không chính quy.

- Theo dõi đề án đào tạo hợp tác quốc tế. 

3. Nhiệm vụ

Tổ chức, quản lý và triển khai công tác đào tạo Hệ chính quy, Hệ vừa làm, vừa học tại Trường và các đơn vị liên kết đào tạo từ khi tiếp nhận sinh viên trúng tuyển đến khi sinh viên tốt nghiệp, bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phối hợp với Phòng ban có liên quan và các đơn vị liên kết đào tạo hoàn thành thủ tục nhập học cho sinh viên các Hệ đào tạo.

- Lập kế hoạch giảng dạy, báo giảng và xây dựng thời khoá biểu cho tất cả các lớp.

- Quản lý, theo dõi việc giảng dạy (thời gian, lịch trình, chương trình, nội dung...) của giảng viên.

- Phối hợp với tổ ĐBCLGD và Khảo thí tổ chức thi kết thúc học phần, tốt nghiệp… cho các lớp Hệ chính qui, Hệ vừa làm vừa học tại Trường và các đơn vị liên kết đào tạo.

- Phối hợp các phòng ban liên quan xét học bổng , tổ chức xét xếp hạng năm đào tạo, xét thôi học, học tiếp cho sinh viên Hệ chính qui; xét thôi học, tạm ngừng học tập, thủ tục chuyển ngành, lớp, chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập và quay trở lại học tập cho sinh viên các Hệ đào tạo.

- Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo đúng Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý, lưu trữ kết quả học tập và hồ sơ, văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính).

- Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo; cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về kết quả học tập và bản sao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên.

- Quản lý điểm, xử lý các vấn đề liên quan đến điểm số: nhận bảng điểm, nhập điểm vào phần mềm, thông báo cho sinh viên, cho gvcn (nếu cần).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, theo dõi thông tin sổ đầu bài các lớp và công tác kiểm định chất lượng đào tạo.

- Lập hợp đồng mời thính giảng, xác nhận khối lượng thanh toán giảng dạy.

- Quản lý đăng ký học tín chỉ, đăng ký học lại, học cải thiện cho sinh viên.

- Xác định khối lượng học tập của sinh viên Hệ chính quy để thu học phí của sinh viên.

- Thực hiện việc báo cáo tình hình giảng dạy và tốt nghiệp theo quy định của Trường, của Đại học Đà Nẵng và của Bộ giáo dục & Đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ liên quan của các lớp đào tạo ngắn hạn, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

+