1. Chức năng 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc  về tổ chức, quản lý công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động văn thể trong học sinh, sinh viên theo các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành của Bộ chủ quản và nhà trường;

Thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định của Nhà trường có liên quan.

2. Nhiệm vụ 

- Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

- Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục pháp luật. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học cho sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên phổ biến tình hình và những chủ trương mới của Trường, của ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho sinh viên.

- Phối hợp tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, chỉ định ban cán sự lớp HSSV lâm thời trong thời gian đầu khoá học.

- Tiếp nhận, kiểm tra, cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ nhập trường, hồ sơ theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên.

- Giải quyết và quản lý việc thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên: miễn, giảm học phí, học bổng theo chế độ, học bổng khuyến khích học tập, bảo hiểm, tín dụng, trợ cấp xã hội...

- Thường trực hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

- Thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường như: Theo dõi tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên (đạo đức, tác phong, nề nếp, sĩ số...).

- Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.

- Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên về trật tự trị an tại địa phương nơi Trường đóng.

- Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên trong việc học tập, sinh hoạt. Thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ. Phòng chống dịch bệnh cho sinh viên. Vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Giám sát góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với căng tin trường.

- Tương tác với GVCN về công tác quản lý và rèn luyện sinh viên. Trao đổi thông tin liên quan đến sinh viên với phụ huynh học sinh và ngược lại.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm cho sinh viên như: Tổ chức tiếp cận và quan hệ với khách hàng trong quá trình đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Tổ chức giáo dục ngoại khoá theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hoá, thể dục thể thao, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, nhất là phòng chống ma túy.

- Quản lý các câu lạc bộ của sinh viên

- Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Giám đốc Phân hiệu với sinh viên.

+