1. Sứ mạng

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.

2. Tầm nhìn

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trở thành cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng và nghiên cứu hàng đầu ở khu vực Tây Nguyên.

3. Triết lý giáo dục

Sáng tạo – Thực nghiệp – Phụng sự

4. Chiến lược phát triển

-  Các chiến lược được thực hiện căn cứ theo định hướng chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng, phù hợp với điều kiện đặc thù của Phân hiệu.

-  Phát triển đào tạo theo hướng thực hành là nhiệm vụ trọng tâm.

-  Kết hợp chặt chẽ với các bên liên quan để khai thác tối đa các mối quan hệ hợp tác phục vụ cho mọi hoạt động của nhà trường và cộng đồng.

5. Mục tiêu

Phát triển Phân hiệu trở thành trường đại học theo định hướng thực hành đa ngành trọng điểm khu vực Tây Nguyên, hành lang kinh tế Đông Tây và khu tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

6. Giá trị cốt lõi

Chất lượng – Đổi mới – Vì cộng đồng

+