Tra cứu văn bằng
Tên sinh viên:
Số hiệu:
Hình thức đào tạo:
Ngành:
Niên khóa:
STT THÔNG TIN VĂN BẰNG
1 Họ và tên: Heng Thaichanla
Ngày sinh: 07-05-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Ratanakiri
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0163248
Số vào sổ: DDP.6.0220.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2023
2 Họ và tên: Lot Seyha
Ngày sinh: 02-03-1997
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Stung Treng
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0163247
Số vào sổ: DDP.6.0219.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2023
3 Họ và tên: Sean Rotha
Ngày sinh: 10-08-1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kompong Thom
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0163246
Số vào sổ: DDP.6.0218.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2023
4 Họ và tên: Sy Thatom
Ngày sinh: 02-04-1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Stung Treng
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0163245
Số vào sổ: DDP.6.0217.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2023
5 Họ và tên: Tha Chealy
Ngày sinh: 10-01-1992
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Stung Treng
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0163244
Số vào sổ: DDP.6.0216.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2023
6 Họ và tên: Kun Channdara
Ngày sinh: 19-08-1984
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Stung Treng
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0163243
Số vào sổ: DDP.6.0215.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2023
7 Họ và tên: Trương Hơn
Ngày sinh: 06-06-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đắk Lắk
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0163242
Số vào sổ: DDP.6.0214.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2017-2022
8 Họ và tên: Lưu Thùy Na
Ngày sinh: 15-06-1999
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Giáo dục Tiểu học
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162575
Số vào sổ: DDP.6.0213.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
9 Họ và tên: Phạm Lâm Phương Linh
Ngày sinh: 23-12-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162574
Số vào sổ: DDP.6.0212.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
10 Họ và tên: Chitdavong Joudee
Ngày sinh: 15-12-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Champassak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162573
Số vào sổ: DDP.6.0211.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
11 Họ và tên: San Sovann
Ngày sinh: 06-09-1991
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Takeo
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162571
Số vào sổ: DDP.6.0209.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
12 Họ và tên: Sorn Sovorn
Ngày sinh: 24-07-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Stung Treng
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162570
Số vào sổ: DDP.6.0208.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
13 Họ và tên: Rochom Longsot
Ngày sinh: 05-05-1997
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Ratanakiri
Dân tộc: Campuchia
Quốc tịch: Campuchia
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162569
Số vào sổ: DDP.6.0207.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
14 Họ và tên: Nguyễn Thị Như Ý
Ngày sinh: 01-01-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đắk Lắk
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162568
Số vào sổ: DDP.6.0206.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
15 Họ và tên: Nguyễn Quốc Phong
Ngày sinh: 29-10-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162567
Số vào sổ: DDP.6.0205.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
16 Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mỹ
Ngày sinh: 22-10-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162566
Số vào sổ: DDP.6.0204.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
17 Họ và tên: Trần Phương Bảo Trân
Ngày sinh: 16-10-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162565
Số vào sổ: DDP.6.0203.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
18 Họ và tên: Phạm Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 16-10-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162564
Số vào sổ: DDP.6.0202.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
19 Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 03-05-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Quản trị kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162563
Số vào sổ: DDP.6.0201.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
20 Họ và tên: Keovixieng Oudom
Ngày sinh: 03-12-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapue
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162562
Số vào sổ: DDP.6.0200.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
+