Tra cứu văn bằng
Tên sinh viên:
Số hiệu:
Hình thức đào tạo:
Ngành:
Niên khóa:
STT THÔNG TIN VĂN BẰNG
1 Họ và tên: Khonesavanh Chanthaphone
Ngày sinh: 06-06-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162561
Số vào sổ: DDP.6.0199.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
2 Họ và tên: Cao Văn Hiếu
Ngày sinh: 08-10-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162560
Số vào sổ: DDP.6.0198.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
3 Họ và tên: La Minh Trưởng
Ngày sinh: 10-10-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bình Định
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162559
Số vào sổ: DDP.6.0197.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
4 Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 24-02-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thái Nguyên
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kỹ thuật Xây dựng
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162558
Số vào sổ: DDP.6.0196.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
5 Họ và tên: Vongnorkeo Phavanh
Ngày sinh: 02-08-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: XeKong
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162557
Số vào sổ: DDP.6.0195.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
6 Họ và tên: Philavanh Tonik
Ngày sinh: 30-08-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Salavanh
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162556
Số vào sổ: DDP.6.0194.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
7 Họ và tên: Kaysonesena Thavisok
Ngày sinh: 21-02-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162555
Số vào sổ: DDP.6.0193.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
8 Họ và tên: Liengphachanh Osaniphone
Ngày sinh: 27-11-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162554
Số vào sổ: DDP.6.0192.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
9 Họ và tên: Keovongsone Khamtan
Ngày sinh: 06-03-1999
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Salavanh
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162553
Số vào sổ: DDP.6.0191.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
10 Họ và tên: Phonethipsavath Bino
Ngày sinh: 02-12-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Saravanh
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162552
Số vào sổ: DDP.6.0190.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
11 Họ và tên: Thái Minh Toàn
Ngày sinh: 27-08-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162551
Số vào sổ: DDP.6.0189.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
12 Họ và tên: Trương Văn Tin
Ngày sinh: 17-10-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162550
Số vào sổ: DDP.6.0188.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
13 Họ và tên: Võ Thị Minh Thu
Ngày sinh: 28-05-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162549
Số vào sổ: DDP.6.0187.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
14 Họ và tên: Nguyễn Hùng Thành
Ngày sinh: 07-10-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162548
Số vào sổ: DDP.6.0186.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
15 Họ và tên: Trần Anh Quân
Ngày sinh: 09-04-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đắk Lắk
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162547
Số vào sổ: DDP.6.0185.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
16 Họ và tên: Trần Ngọc Bôn
Ngày sinh: 20-08-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Công nghệ thông tin
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162546
Số vào sổ: DDP.6.0184.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
17 Họ và tên: Nguyễn Đức Tuấn
Ngày sinh: 31-10-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162545
Số vào sổ: DDP.6.0183.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2022
18 Họ và tên: A Tân
Ngày sinh: 15-08-1998
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xơ Đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162544
Số vào sổ: DDP.6.0182.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2022
19 Họ và tên: A Niêm
Ngày sinh: 04-01-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xơ Đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162543
Số vào sổ: DDP.6.0181.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2022
20 Họ và tên: A Hải
Ngày sinh: 07-08-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xơ Đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162542
Số vào sổ: DDP.6.0180.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2022
+