Tra cứu văn bằng
Tên sinh viên:
Số hiệu:
Hình thức đào tạo:
Ngành:
Niên khóa:
STT THÔNG TIN VĂN BẰNG
1 Họ và tên: Phan Muôn Đắc
Ngày sinh: 01-11-1985
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Phú Yên
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2011
Loại tốt nghiệp: Trung bình khá
Số hiệu: 05674
Số vào sổ: CQ11/ 0007
Đợt tốt nghiệp: Đợt 1-2011
Quyết định: 4446/QĐ-ĐHĐN ngày 18/08/2011
Hình thức đào tạo: Đại học hệ chính quy
Niên khóa: 2007-2011
2 Họ và tên: Trịnh Tấn Đăng
Ngày sinh: 12-10-1987
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2011
Loại tốt nghiệp: Trung bình khá
Số hiệu: 05673
Số vào sổ: CQ11/ 0006
Đợt tốt nghiệp: Đợt 1-2011
Quyết định: 4446/QĐ-ĐHĐN ngày 18/08/2011
Hình thức đào tạo: Đại học hệ chính quy
Niên khóa: 2007-2011
3 Họ và tên: Trần Bảo Vân Đài
Ngày sinh: 08-06-1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Gia Lai
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2011
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: 05672
Số vào sổ: CQ11/ 0005
Đợt tốt nghiệp: Đợt 1-2011
Quyết định: 4446/QĐ-ĐHĐN ngày 18/08/2011
Hình thức đào tạo: Đại học hệ chính quy
Niên khóa: 2007-2011
4 Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Dung
Ngày sinh: 22-08-1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Gia Lai
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2011
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: 05671
Số vào sổ: CQ11/ 0004
Đợt tốt nghiệp: Đợt 1-2011
Quyết định: 4446/QĐ-ĐHĐN ngày 18/08/2011
Hình thức đào tạo: Đại học hệ chính quy
Niên khóa: 2007-2011
5 Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu
Ngày sinh: 15-07-1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2011
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: 05670
Số vào sổ: CQ11/ 0003
Đợt tốt nghiệp: Đợt 1-2011
Quyết định: 4446/QĐ-ĐHĐN ngày 18/08/2011
Hình thức đào tạo: Đại học hệ chính quy
Niên khóa: 2007-2011
6 Họ và tên: A Dân
Ngày sinh: 28-10-1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xê Đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2011
Loại tốt nghiệp: Trung bình khá
Số hiệu: 05669
Số vào sổ: CQ11/ 0002
Đợt tốt nghiệp: Đợt 1-2011
Quyết định: 4446/QĐ-ĐHĐN ngày 18/08/2011
Hình thức đào tạo: Đại học hệ chính quy
Niên khóa: 2007-2011
7 Họ và tên: Vũ Thị Phương Anh
Ngày sinh: 21-04-1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hải Hưng
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 2011
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: 05668
Số vào sổ: CQ11/ 0001
Đợt tốt nghiệp: Đợt 1-2011
Quyết định: 4446/QĐ-ĐHĐN ngày 18/08/2011
Hình thức đào tạo: Đại học hệ chính quy
Niên khóa: 2007-2011
+