Tra cứu văn bằng
Tên sinh viên:
Số hiệu:
Hình thức đào tạo:
Ngành:
Niên khóa:
STT THÔNG TIN VĂN BẰNG
1 Họ và tên: Y Kim Sang
Ngày sinh: 26-03-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xơ Đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162541
Số vào sổ: DDP.6.0179.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2022
2 Họ và tên: Y Kuôn
Ngày sinh: 11-03-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Ha Lăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162540
Số vào sổ: DDP.6.0178.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2022
3 Họ và tên: Huỳnh Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 05-05-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Quản trị kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162539
Số vào sổ: DDP.6.0177.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2018-2022
4 Họ và tên: Y Chúc
Ngày sinh: 12-05-1999
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xê Đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162538
Số vào sổ: DDP.6.0176.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 4 - 2023
Quyết định: 4462/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2017-2021
5 Họ và tên: Lê Quốc Bảo
Ngày sinh: 27-06-1997
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0155280
Số vào sổ: DDP.6.0175.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2015-2020
6 Họ và tên: Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 02-03-1982
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162221
Số vào sổ: DDP.6.0174.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
7 Họ và tên: Trần Thị Hồng Thắm
Ngày sinh: 18-02-1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162220
Số vào sổ: DDP.6.0173.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
8 Họ và tên: Trịnh Thị Lương
Ngày sinh: 15-05-1994
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162219
Số vào sổ: DDP.6.0172.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
9 Họ và tên: Đặng Thúy Trang
Ngày sinh: 14-03-1994
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Gia Lai
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162218
Số vào sổ: DDP.6.0171.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
10 Họ và tên: Đàm Khắc Quang
Ngày sinh: 26-07-1989
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hải Dương
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162217
Số vào sổ: DDP.6.0170.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
11 Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Ngày sinh: 01-10-1993
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Nam Định
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162216
Số vào sổ: DDP.6.0169.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
12 Họ và tên: Hồ Thị Thương
Ngày sinh: 14-03-1991
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162215
Số vào sổ: DDP.6.0168.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
13 Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hà
Ngày sinh: 12-10-1992
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162214
Số vào sổ: DDP.6.0167.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
14 Họ và tên: Nguyễn Hải Trình
Ngày sinh: 09-04-1987
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162213
Số vào sổ: DDP.6.0166.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
15 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Ngày sinh: 22-02-1996
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Bình Định
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162212
Số vào sổ: DDP.6.0165.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
16 Họ và tên: Võ Thị Thúy Thủy
Ngày sinh: 11-07-1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162211
Số vào sổ: DDP.6.0164.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
17 Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Huyền
Ngày sinh: 14-12-1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Gia Lai
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Kế toán
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162210
Số vào sổ: DDP.6.0163.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3944/QĐ-ĐHĐN ngày 12/09/2023
Hình thức đào tạo: Đại học VLVH
Niên khóa: 2020-2023
18 Họ và tên: Vongveunsay Phetlasy
Ngày sinh: 26-12-1997
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162192
Số vào sổ: DDP.6.0162.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
19 Họ và tên: Phonsena Xayyasit
Ngày sinh: 22-08-1997
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Vientiane
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162191
Số vào sổ: DDP.6.0161.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
20 Họ và tên: Singsavang Souliyon
Ngày sinh: 04-09-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162190
Số vào sổ: DDP.6.0160.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
+