Tra cứu văn bằng
Tên sinh viên:
Số hiệu:
Hình thức đào tạo:
Ngành:
Niên khóa:
STT THÔNG TIN VĂN BẰNG
1 Họ và tên: Keonoupheth Sanesonh
Ngày sinh: 01-02-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162189
Số vào sổ: DDP.6.0159.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
2 Họ và tên: Khammanivong Phonepasith
Ngày sinh: 20-10-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162188
Số vào sổ: DDP.6.0158.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
3 Họ và tên: Norlasing Jalana
Ngày sinh: 24-10-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162187
Số vào sổ: DDP.6.0157.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
4 Họ và tên: Phimmasone Douansavanh
Ngày sinh: 06-08-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Kỹ thuật điện
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162186
Số vào sổ: DDP.6.0156.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
5 Họ và tên: Souxana Youlananh
Ngày sinh: 28-12-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162185
Số vào sổ: DDP.6.0155.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
6 Họ và tên: Souxana Youlananh
Ngày sinh: 28-12-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162185
Số vào sổ: DDP.6.0155.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
7 Họ và tên: Thepkanya Xaysomphou
Ngày sinh: 04-06-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162184
Số vào sổ: DDP.6.0154.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
8 Họ và tên: Sybounleuang Vannalay
Ngày sinh: 26-11-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162183
Số vào sổ: DDP.6.0153.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
9 Họ và tên: Vongkhamlar Thipphada
Ngày sinh: 17-01-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Salavanh
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162182
Số vào sổ: DDP.6.0152.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
10 Họ và tên: Khammany Souphy
Ngày sinh: 23-09-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162181
Số vào sổ: DDP.6.0151.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
11 Họ và tên: Phongsavath Seng Aloun
Ngày sinh: 26-12-1999
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162180
Số vào sổ: DDP.6.0150.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
12 Họ và tên: Keopengsy Sayvanny
Ngày sinh: 06-05-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapue
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162179
Số vào sổ: DDP.6.0149.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
13 Họ và tên: Naphayvane Phoutthasak
Ngày sinh: 04-12-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Sekong
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162178
Số vào sổ: DDP.6.0148.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
14 Họ và tên: Vongkhamxao Phoutpasert
Ngày sinh: 11-10-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162177
Số vào sổ: DDP.6.0147.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
15 Họ và tên: Xaiyasit Phonnikone
Ngày sinh: 07-06-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapue
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162176
Số vào sổ: DDP.6.0146.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
16 Họ và tên: Phoutthavongsa Phimmasone
Ngày sinh: 07-11-1999
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162175
Số vào sổ: DDP.6.0145.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
17 Họ và tên: Phommachan Ouikham
Ngày sinh: 03-09-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162174
Số vào sổ: DDP.6.0144.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
18 Họ và tên: Phimmachanh Oudomxap
Ngày sinh: 19-06-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162173
Số vào sổ: DDP.6.0143.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
19 Họ và tên: Keomuenlouang Nouksamone
Ngày sinh: 10-11-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162172
Số vào sổ: DDP.6.0142.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
20 Họ và tên: Sinlapa Manisith
Ngày sinh: 07-04-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162171
Số vào sổ: DDP.6.0141.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
+