Tra cứu văn bằng
Tên sinh viên:
Số hiệu:
Hình thức đào tạo:
Ngành:
Niên khóa:
STT THÔNG TIN VĂN BẰNG
1 Họ và tên: Chantivong Khamsien
Ngày sinh: 14-03-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162170
Số vào sổ: DDP.6.0140.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
2 Họ và tên: Bouthdavanh Khamnasin
Ngày sinh: 28-01-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162169
Số vào sổ: DDP.6.0139.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
3 Họ và tên: Xoumphonphakdee Keochai
Ngày sinh: 08-09-1998
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Salavanh
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162168
Số vào sổ: DDP.6.0138.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
4 Họ và tên: Keobounsan Kaisone
Ngày sinh: 09-06-1998
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Saravanh
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162167
Số vào sổ: DDP.6.0137.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
5 Họ và tên: Xayavong Hony
Ngày sinh: 14-11-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162166
Số vào sổ: DDP.6.0136.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
6 Họ và tên: Xayyaphone Bounxok
Ngày sinh: 08-04-2002
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162164
Số vào sổ: DDP.6.0134.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
7 Họ và tên: Darny Bounmee
Ngày sinh: 01-12-1999
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Sekong
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162163
Số vào sổ: DDP.6.0133.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
8 Họ và tên: Keomuenlouang Bounkouay
Ngày sinh: 11-06-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162162
Số vào sổ: DDP.6.0132.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
9 Họ và tên: Sinlapa Athaya
Ngày sinh: 02-07-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Attapeu
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Trung bình
Số hiệu: DND.6.0162161
Số vào sổ: DDP.6.0131.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
10 Họ và tên: Nông Thị Bình Yên
Ngày sinh: 27-03-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Tày
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Xuất sắc
Số hiệu: DND.6.0162160
Số vào sổ: DDP.6.0130.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
11 Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 11-05-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162159
Số vào sổ: DDP.6.0129.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
12 Họ và tên: Y Thương
Ngày sinh: 01-12-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Gié-Triêng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162158
Số vào sổ: DDP.6.0128.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
13 Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh
Ngày sinh: 05-01-2000
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Xuất sắc
Số hiệu: DND.6.0162157
Số vào sổ: DDP.6.0127.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
14 Họ và tên: Y Mốt
Ngày sinh: 19-03-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xơ-đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162156
Số vào sổ: DDP.6.0126.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
15 Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà
Ngày sinh: 30-10-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Luật Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162155
Số vào sổ: DDP.6.0125.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
16 Họ và tên: Souliyavongsai Soukpaserd
Ngày sinh: 19-05-2000
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Saravanh
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162154
Số vào sổ: DDP.6.0124.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
17 Họ và tên: Cao Ngọc Khánh Hà
Ngày sinh: 16-02-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162153
Số vào sổ: DDP.6.0123.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
18 Họ và tên: Y Thái
Ngày sinh: 04-10-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Kon Tum
Dân tộc: Xơ-đăng
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Khá
Số hiệu: DND.6.0162152
Số vào sổ: DDP.6.0122.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
19 Họ và tên: Lê Quỳnh My
Ngày sinh: 02-11-2001
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Gia Lai
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Xuất sắc
Số hiệu: DND.6.0162151
Số vào sổ: DDP.6.0121.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
20 Họ và tên: Syhapanya Padith
Ngày sinh: 08-06-2001
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Champasak
Dân tộc: Lào
Quốc tịch: Lào
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2023
Loại tốt nghiệp: Giỏi
Số hiệu: DND.6.0162150
Số vào sổ: DDP.6.0120.23
Đợt tốt nghiệp: Đợt 3 - 2023
Quyết định: 3810/QĐ-ĐHĐN ngày 31/07/2023
Hình thức đào tạo: Chính quy
Niên khóa: 2019-2023
+