TT SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU HIỆU LỰC
1 KH: 313/KH-PHKT
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 25-04-2024
Ngày HL: 25-04-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hình thức Chính quy năm 2024Còn
2 KH: 217.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
217.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình đăng ký vắng thi kết thúc học phần của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumCòn
3 KH: 208.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 25-03-2024
Ngày HL: 25-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
208.QĐ-PHKT 25.3.2024 Quyết định vv ban hành quy trình soạn đề thi duyệt đề thi của Phân hiệuCòn
4 KH: 219.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
219.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình hậu kiểm, lưu trữ bài thi của Phân hiệuCòn
5 KH: 218.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
218.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần phân hiệuCòn
6 KH: 216.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
216.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định vv ban hành Quy trình đánh phách, rọc phách, chấm thi bài thi kết thúc học phần Phân hiệuCòn
7 KH: 215.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
215.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình in sao đề thi kết thúc học phần của Phân hiệuCòn
8 KH: 214.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
214.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình tổ chức thi kết thúc học phần của Phân hiệuCòn
9 KH: 188.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 19-03-2024
Ngày HL: 19-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
188.QĐ-PHKT 19.3.2024 Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác ĐBCLGD của Phân hiệuCòn
10 KH: 293.QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 23-01-2024
Ngày HL: 23-01-2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định ban hành CTĐT và CTĐT ngành Giáo dục mầm non của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TumCòn
11 KH: 1051/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 02-04-2024
Ngày HL: 02-04-2024
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định về việc cho phép Đại học Đà Nẵng đào tạo trình độ đại học Ngành Giáo dục Mầm non tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại kon TumCòn
12 KH: 1251/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 04-04-2024
Ngày HL: 04-04-2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐNCòn
13 KH: 224/KH-PHKT
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dam trong Ngành Giáo dục năm 2024 tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumCòn
14 KH: 102/QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 19-02-2024
Ngày HL: 19-02-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
102/QĐ-PHKT Quyết định ban hành quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumCòn
15 KH: 5461/ĐHĐN-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 21-12-2023
Ngày HL: 21-12-2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
5461/ĐHĐN-TCCB về việc tính phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo năm 2024Còn
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU
1. KH: 313/KH-PHKT
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 25-04-2024
Ngày HL: 25-04-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
Kế hoạch Tuyển sinh Đại học hình thức Chính quy năm 2024
2. KH: 217.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
217.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình đăng ký vắng thi kết thúc học phần của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
3. KH: 208.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 25-03-2024
Ngày HL: 25-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
208.QĐ-PHKT 25.3.2024 Quyết định vv ban hành quy trình soạn đề thi duyệt đề thi của Phân hiệu
4. KH: 219.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
219.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình hậu kiểm, lưu trữ bài thi của Phân hiệu
5. KH: 218.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
218.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình phúc khảo bài thi kết thúc học phần phân hiệu
6. KH: 216.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
216.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định vv ban hành Quy trình đánh phách, rọc phách, chấm thi bài thi kết thúc học phần Phân hiệu
7. KH: 215.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
215.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình in sao đề thi kết thúc học phần của Phân hiệu
8. KH: 214.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
214.QĐ-PHKT 27.3.2024 Quyết định ban hành quy trình tổ chức thi kết thúc học phần của Phân hiệu
9. KH: 188.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quy trình
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 19-03-2024
Ngày HL: 19-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
188.QĐ-PHKT 19.3.2024 Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác ĐBCLGD của Phân hiệu
10. KH: 293.QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 23-01-2024
Ngày HL: 23-01-2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Quyết định ban hành CTĐT và CTĐT ngành Giáo dục mầm non của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
11. KH: 1051/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 02-04-2024
Ngày HL: 02-04-2024
NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc cho phép Đại học Đà Nẵng đào tạo trình độ đại học Ngành Giáo dục Mầm non tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại kon Tum
12. KH: 1251/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 04-04-2024
Ngày HL: 04-04-2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN
13. KH: 224/KH-PHKT
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 27-03-2024
Ngày HL: 27-03-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, HIV/AIDS, ma túy, mại dam trong Ngành Giáo dục năm 2024 tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
14. KH: 102/QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 19-02-2024
Ngày HL: 19-02-2024
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
102/QĐ-PHKT Quyết định ban hành quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
15. KH: 5461/ĐHĐN-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 21-12-2023
Ngày HL: 21-12-2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
5461/ĐHĐN-TCCB về việc tính phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo năm 2024
+